การติดตั้ง Apache + Passenger บน CentOS

1. ติดตั้ง library ที่จำเป็น curl-devel httpd-devel apr-devel และ apr-util-devel

$ su
$ yum install curl-devel
$ yum install httpd-devel
$ yum install apr-devel
$ yum install apr-util-devel

2. ติดตั้ง Passenger สำหรับ Apache

$ rvmsudo passenger-install-apache2-module

3. แก้ไขไฟล์ config ของ apache

$ vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

จากนั้นเพิ่มข้อมูลเพื่อให้ใช้ mod_passenger ได้ดังนี้
LoadModule passenger_module /usr/local/rvm/gems/ruby-1.9.3-p125/gems/passenger-3.0.11/ext/apache2/mod_passenger.so
PassengerRoot /usr/local/rvm/gems/ruby-1.9.3-p125/gems/passenger-3.0.11
PassengerRuby /usr/local/rvm/wrappers/ruby-1.9.3-p125/ruby

4. ใส่ข้อมูลเพื่อใช้งานเว็บ

<VirtualHost *:80>
   ServerName www.yourhost.com
   DocumentRoot /somewhere/public
   <Directory /somewhere/public>
      AllowOverride all
      Options -MultiViews
   </Directory>
</VirtualHost>

เมื่อ save เรียบร้อยแล้วจำเป็นต้องให้ apache รู้ข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปโดย restart ดังนี้
$ /sbin/service httpd restart