การติดตั้ง Nginx, Passenger และ Rails 3 บน CentOS

1. ติดตั้ง Nginx และ Passenger

$ rvmsudo passenger-install-nginx-module

2. ติดตั้ง Rails

$ gem install rails

3. เนื่องจากต้องใช้คำสั่ง start-stop-daemon แต่ใน CentOS ไม่มีจึงต้องลงเพิ่ม

$ wget http://developer.axis.com/download/distribution/apps-sys-utils-start-stop-daemon-IR1_9_18-2.tar.gz
$ tar xvfz apps-sys-utils-start-stop-daemon-IR1_9_18-2.tar.gz
$ cd apps/sys-utils/start-stop-daemon-IR1_9_18-2/
$ gcc start-stop-daemon.c -o start-stop-daemon
$ cp start-stop-daemon /usr/sbin/

4. ติดตั้ง script สำหรับใช้งาน Nginx

$ cd /etc/init.d
$ sudo wget -O nginx http://bit.ly/8XU8Vl
$ sudo chmod +x nginx
$ sudo /sbin/chkconfig nginx on