การติดตั้ง RVM + Ruby บน CentOS 5.6

1. ติดตั้ง git และ curl โดย

$ su
$ yum install git
$ yum install curl

2. สร้าง group ชื่อ rvm และเพิ่ม root เข้าใน rvm

$ su -
$ groupadd rvm
$ usermod -a -G rvm root
$ logout

3. ติดตั้ง RVM เข้า system สำหรับใช้แบบผู้ใช้หลายคน

$ sudo bash -s stable < <(curl -s https://raw.github.com/wayneeseguin/rvm/master/binscripts/rvm-installer )
$ echo '[[ -s "/usr/local/lib/rvm" ]] && . "/usr/local/lib/rvm"  # This loads RVM into a shell session.' >> ~/.bash_profile
$ source ~/.bash_profile
$ type rvm | head -1 # should print 'rvm is a function'

4. ติดตั้ง Ruby

$ sudo yum install -y gcc-c++ patch readline readline-devel zlib zlib-devel libyaml-devel libffi-devel openssl-devel
$ sudo rvm install 1.9.3
$ rvm --default use 1.9.3