การติดตั้ง Sphinx บน Mac OS X

$ curl -O http://sphinxsearch.com/files/sphinx-2.0.3-release.tar.gz
$ tar zxvf sphinx-2.0.3-release.tar.gz
$ cd sphinx-2.0.3-release
$ ./configure --with-mysql-includes=/usr/local/mysql/include/mysql --with-mysql-libs=/usr/local/mysql/lib/mysql
$ make
$ sudo make install