การทำให้ Apache2 ใช้งาน mod_rewrite บน Ubuntu 8.10

1. เปิด Terminal จาก Applications/Utilities/Terminal จากนั้นให้พิมพ์คำสั่งนี้

sudo a2enmod rewrite

2. แก้ไข Configure

sudo gedit  /etc/apache2/sites-available/default

ให้หาคำว่า AllowOverride None แล้วเปลี่ยนให้เป็น AllowOverride All เมื่อเสร็จแล้วให้บันทึกและปิดไฟล์

3. เริ่มต้นการทำงานของ Apache อีกครั้งด้วยคำสั่ง

sudo apache2ctl graceful