การเพิ่ม GD Library ลง Mac OS X Leopard

1. สิ่งที่ต้องทำก่อน คือ

 • Backup ข้อมูลของคุณก่อน
 • Apple’s Developer Tools (XCode 3.0 หรือสูงกว่า สำหรับ 10.5.x)
 • X11
 • ที่สำคัญ ต้องมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับ GD, libpng, libjpeg และ freetype หากเคยทำก็ประยุกต์การตั้งค่าต่างๆ เอง

2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง libjpeg

 • สร้างไดเรกทอรีขึ้นมาชั่วคราว สมมติชื่อว่า SourceCache
  $ cd /tmp
  $ mkdir SourceCache
 • ดาวน์โหลด libjpeg และ extract ไฟล์ที่ได้
  $ curl -O http://www.ijg.org/files/jpegsrc.v8c.tar.gz
  $ tar -xzvf jpegsrc.v8c.tar.gz
  $ cd jpeg-8c
  $ cp /usr/share/libtool/config/config.sub .
  $ cp /usr/share/libtool/config/config.guess .

  สำหรับ 32-bit

  $ ./configure --enable-shared

  สำหรับ 64-bit

  $ MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET=10.5 CFLAGS="-arch ppc -arch ppc64 -arch i386 -arch x86_64 -g -Os -pipe -no-cpp-precomp" CCFLAGS="-arch ppc -arch ppc64 -arch i386 -arch x86_64 -g -Os -pipe" CXXFLAGS="-arch ppc -arch ppc64 -arch i386 -arch x86_64 -g -Os -pipe" LDFLAGS="-arch ppc -arch ppc64 -arch i386 -arch x86_64 -bind_at_load" ./configure --enable-shared

  ทำการติดตั้งให้เรียบร้อย

  $ make
  $ mkdir -p /usr/local/include
  $ mkdir -p /usr/local/bin
  $ mkdir -p /usr/local/lib
  $ mkdir -p /usr/local/man/man1
  $ make install

3. ติดตั้ง GD Graphics Library extension

 • ดาวน์โหลด PHP (ใช้ PHP เวอร์ชัน 5.2.4 เพราะตรงกับที่ใช้ใน Leopard) และ extract ไฟล์ลงใน SourceCache
  $ curl -O http://www.opensource.apple.com/darwinsource/10.5/apache_mod_php-43/php-5.2.4.tar.bz2
  $ bzip2 -dc php-5.2.4.tar.bz2 | tar -xv
 • ติดตั้ง GD Library
  $ cd php-5.2.4/ext/gd
  $ phpize

  สำหรับ 32-bit

  $ ./configure --with-zlib-dir=/usr --with-jpeg-dir=/usr/local/lib --with-png-dir=/usr/X11R6 --with-freetype-dir=/usr/X11R6 --with-xpm-dir=/usr/X11R6

  สำหรับ 64-bit

  $ MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET=10.5 CFLAGS="-arch ppc -arch ppc64 -arch i386 -arch x86_64 -g -Os -pipe -no-cpp-precomp" CCFLAGS="-arch ppc -arch ppc64 -arch i386 -arch x86_64 -g -Os -pipe" CXXFLAGS="-arch ppc -arch ppc64 -arch i386 -arch x86_64 -g -Os -pipe" LDFLAGS="-arch ppc -arch ppc64 -arch i386 -arch x86_64 -bind_at_load" ./configure --with-zlib-dir=/usr --with-jpeg-dir=/usr/local/lib --with-png-dir=/usr/X11R6 --with-freetype-dir=/usr/X11R6 --with-xpm-dir=/usr/X11R6 --with-gd

  จากนั้นให้พิมพ์

  $ make
  $ make install

4. ติดตั้ง GD Extension

 • แก้ไขไฟล์ php.ini หากไม่มี ลองหา php.ini.default แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น php.ini
  $ cd /etc
  $ sudo cp php.ini.default php.ini
  $ sudo mate php.ini

  ต่อไปเพิ่มบรรทัดด้านล่างนี้ลงไป

  extension=gd.so

  ต่อไปค้นหาบรรทัดด้านล่างนี้ แล้วเพิ่ม semicolon (;) ไว้ด้านหน้า

  extension_dir = "./"

5. แก้ไข configuration ของ apache2

$ cd /etc/apache2
$ sudo mate httpd.conf 

ค้นหา php5_module แล้วเอา # ออก เสร็จแล้วให้เซฟ

6. เข้าไปที่ Document root แล้วสร้างไฟล์ขึ้นมา ดังนี้

$ cd /Library/WebServer/Documents
$ touch info.php
$ mate info.php

แล้วใส่ code


<?php phpinfo(); ?>

7. รัน Apache โดยใช้คำสั่ง

$ sudo apachectl start

แต่ถ้าได้เปิดแล้วให้ ใช้

$ sudo apachectl restart

8. เปิด Safari แล้วพิมพ์ url คือ http://localhost/info ถ้า GD Library ติดตั้งสำเร็จจะได้ผลดังนี้

Display GD Info

ที่มา: Adding GD Library for Mac OS X Leopard

ปล. สำหรับ Mac OS X Server 10.5.x นั้นให้ทำตามที่ Installing GD on OS X Server 10.5.x หรือดาวน์โหลดเอกสารของเว็บนั้นจากที่นี่