ติดตั้ง PHP และ PEAR บน Mac OS X Lion

ติดตั้ง PHP

1. ดาวน์โหลด Xcode จาก App Store แล้วติดตั้งให้เรียบร้อย
2. เปิดไฟล์ที่ /etc/apache2/httpd.conf แล้วเอา comment ในบรรทัดด้านล่างนี้ออก

LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so

3. เริ่มการทำงาน Apache ใหม่ด้วยคำสั่ง
$ sudo apachectl restart

ติดตั้ง PEAR

1. ติดตั้งด้วยคำสั่งดด้านล่างนี้ และจะบอกว่าติดตั้งอะไรแล้วบ้าง

$ sudo php install-pear-nozlib.phar
Password:
[PEAR] Archive_Tar    - installed: 1.3.7
[PEAR] Console_Getopt - installed: 1.3.0
[PEAR] Structures_Graph- installed: 1.0.4
[PEAR] XML_Util       - installed: 1.2.1
[PEAR] PEAR           - installed: 1.9.4
Wrote PEAR system config file at: /private/etc/pear.conf
You may want to add: /usr/lib/php/pear to your php.ini include_path

2. สร้างไฟล์ php.ini ดังนี้
$ sudo cp /etc/php.ini.default /etc/php.ini

3. แก้ไขไฟล์ php.ini โดยดูที่หัวข้อ Paths and Directories แล้วเพิ่ม /usr/lib/php/pear เข้าไป
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Paths and Directories ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; UNIX: "/path1:/path2"
include_path = ".:/php/includes:/usr/lib/php/pear"

4. อัพเดท PEAR ดังนี้
$ sudo pear channel-update pear.php.net
$ sudo pear upgrade PEAR
$ sudo pear upgrade-all

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งาน PHP และ PEAR ได้แล้ว :)