การเปลี่ยน default format ของรูปภาพที่ capture

การ capture นั้นจะมี default format เป็น png แต่หากต้องการไฟล์ format อื่น เราสามารถทำได้โดย

1. เข้าไปที่ Applications –> Utilities –> Terminal

2. พิมพ์คำสั่ง

$ defaults write com.apple.screencapture type image_format

โดย image_format คือ BMP, GIF, JPEG, PDF, PICT, PNG, PSD, SGI, TGA และ TIFF

3. พิมพ์คำสั่ง

$ killall SystemUIServer

เพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยน format ของรูปภาพที่ capture ได้แล้ว