การติดตั้ง Apache, PHP, MySQL และ phpMyAdmin บน Ubuntu Server 12.04 LTS

การติดตั้ง Apache

1. Apache ในที่นี้ คือ Apache 2 โดยใช้คำสั่งดังนี้

sudo apt-get install apache2

เมื่อเห็น Do you want to continue [Y/n]? ให้ตอบ Y จากนั้น Apache จะถูกติดตั้งโดยใช้เวลาไม่นาน


รูปที่ 1

รูปที่ 2

2. ทดสอบว่า Apache นั้นทำงานได้หรือไม่ ซึ่งจะใช้วิธีโหลดไฟล์ด้วยคำสั่งด้านล่างนี้ หากการติดตั้ง Apache สำเร็จจะได้ดังรูปที่ 3 แต่หากไม่สามารถโหลดได้แสดงว่าการติดตั้ง Apache มีปัญหาบางอย่าง

wget localhost index.html


รูปที่ 3

ถัดจากนั้นลองทดสอบหยุดการทำงานของ Apache แล้วโหลดไฟล์จะได้ผลดังรูปที่ 4 โดยใช้คำสั่งด้านล่าง

sudo service apache2 stop
wget localhost index.html


รูปที่ 4

3. เมื่อทดสอบเสร็จสิ้นแล้วให้เริ่มการทำงานของ Apache ดังนี้

sudo service apache2 start

การติดตั้ง PHP5

1. พิมพ์คำสั่ง

sudo apt-get install php5

เมื่อเห็น Do you want to continue [Y/n]? ให้ตอบ Y จากนั้น PHP5 จะถูกติดตั้งโดยใช้เวลาไม่นาน


รูปที่ 5

รูปที่ 6

2. ทดสอบการใช้งาน PHP โดยพิมพ์คำสั่ง

sudo mv /var/www/index.html  /var/www/index.php
sudo vi /var/www/index.php

เมื่อเปิดไฟล์ index.php แล้วให้พิมพ์ code ดังนี้

<?php
phpinfo
();
?>

จากนั้นบันทึกและปิดไฟล์ ถัดจากนั้นให้ใช้ browser เปิด http://localhost/ จะเห็นดังรูปที่ 7


รูปที่ 7

การติดตั้ง MySQL

1. พิมพ์คำสั่ง

sudo apt-get install mysql-server

เมื่อเห็น Do you want to continue [Y/n]? ให้ตอบ Y จากนั้น MySQL จะถูกติดตั้ง โดยจะให้กรอกรหัสผ่านของผู้ใช้ root ดังรูปที่ 9 และยืนยันรหัสผ่านดังรูปที่ 10


รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

2. พิมพ์คำสั่ง

sudo apt-get install php5-mysql


รูปที่ 11

การติดตั้ง phpMyAdmin

1. พิมพ์คำสั่ง

sudo apt-get install phpmyadmin

Do you want to continue [Y/n]? ให้ตอบ Y
Web server to reconfigure automatically ให้ตอบ apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? ให้ตอบ No


รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

2. สร้างลิงค์เพื่อเรียก phpmyadmin จาก browser ดังนี้

sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin/ /var/www/phpmyadmin

3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทดสอบโดยใช้ browser เปิด http://localhost/phpmyadmin จะได้ผลดังนี้


รูปที่ 15